Natisni

Datum: 9/12-2015

 

 

Z A P I S N I K

 

 

18. seje Strokovnega odbora za posredovanje v predorih.

IC URSZR - Ig: 3. december 2015 - 1300 – 1610

 

 

PRISOTNI:

Črt PRAPROTNIK, Miha ERGAVER, Milan DUBRAVAC, Milan PETERC, Andrej BIAGGIO, Peter MURAUS, Miran KOROŠAK (predsednik ZSPG), Franci PETEK (poveljnik GZS), Franci ŠINK (URSZR) in Robert KEJŽAR.

 

OPRAVIČENI:

Luka PANCE, Klemen ZUPANČIČ, Robert KOLAR, Tomaž OBAD in Drago DOLENC

 

 

DNEVNI RED:

 

  1. Branje ter potrditev zapisnika 17 seje, z dne 22.5.2015
  2. Informacija o dopisu Ministrstva za infrastrukturo ter predlogi za spremembe v uredbi
  3. Informacija URSZR glede zbiranja podatkov o intervencijskih ekipah ter opremi za posamezne predore
  4. Predlogi glede širitve članstva komisije
  5. Novosti v predoru Karavanke - prezračevanje – kratka informacija - Kejžar
  6. Razno

 

Sejo sem vodil, predsednik odbora, Robert Kejžar.

 

K točki 1.

Preberem zapis 17 seje odbora iz dne 22.5.2015.

Na zapis ni pripomb in se sprejme v predloženi obliki.

 

K točki 2.

Na ministrstvo za infrastrukturo smo naslovili prošnjo, po spremembi Uredbe o tehničnih normativih in pogojih za projektiranje cestnih predorov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 48/06, 54/09 in 109/10 – ZCes-1). Predlagali smo, da se tlaki v hidrantih, v predorih ter

 

 

 

 

 

 

portalih, zreducirajo na 6 bar. Na ZSPG je prišel dopis omenjenega Ministrstva, kjer so navedli, da se, v mesecu decembru 2015, predvideva pričetek aktivnosti, o predlogih za spremembo predpisa. Ko se bodo dejansko pričeli sprejemati predlogi po spremembah, bomo povabljeni k sodelovanju (odgovor je bil priloga vabilu na 18 sejo odbora).

Milan PETERC je omenil pogojno uporabne cevi v hidrantnih omarah po predorih. Hidranti se redno pregledujejo, ni pa podatka, če se testirajo tudi C-cevi, ki so nameščene ob njih. Ravno tako v nekaterih hidrantnih omarah v predorih, ključi za odpiranje hidrantov ne ustrezajo glavi hidranta, in je delo s hidrantom vprašljivo. Glede vprašanja bi prosili, Draga DOLENCA, če lahko preveri, kako je z omenjenimi hidranti ter načinom pregleda, ne samo tlakov temveč tudi funkcionalnosti ter skladnosti z opremo, ki je nameščena poleg.

 

K točki 3.

Franci ŠINK je pripravil predstavitev delitve opreme za portalne gasilce, ki je bila razdeljena v zadnjih letih. Projekt opremljanja portalnih gasilcev je po večini zaključen in oprema razdeljena. Sedaj se preverja, če je oprema, ki so jo prevzele posamezne Gasilske Zveze, razdeljena v skladu z določitvijo PGD, ki so predvidene za posredovanje v posameznih predorih. Obenem so izpostave URSZR dobile nalogo, da preverijo regijske načrte aktiviranja in, v kolikor še niso, dodajo v načrte alarmiranja gasilske enote, ki so opremljene ter usposobljene za posredovanje v predorih, kot portalni gasilci.

Delovna skupina na URSZR (od januarja 2012), ki je pripravlja ter načrtovala potrebno opremo ter moštvo, za posamezne predore, bi v nadaljevanju pridobila podatke za vsak predor posebej. Preverilo bi se, če so enote (predorski in portalni gasilci), ustrezno opremljeni za vsak predor posebej, ter če predvidene enote dosegajo ustrezne čase, prihoda na portal predora, z ustrezno opremo. Glede na ugotovitve se nato, za vsak predor posebej določi, kje je stanje v redu in kje so potrebne dodatne aktivnosti, da bodo vsi predori v Sloveniji ustrezno pokriti, tako s predorskimi kot portalnimi gasilci ter opremo.

Merila za portalne gasilce so bila podpisana 9.5.2013 in so objavljena na srani GZS – OPERATIVA – SOFINANCIRANJE – PORTALNI GASILCI.

Podatki se sproti vnašajo in se posodabljajo.

Trenutno zagotavlja 520 portalnih gasilcev 20 GZ, iz 92 PGD.

Andrej BIAGGIO je na konci podal tudi predlog, da bi se, iz n naslova opremljanja portalnih gasilcev, morala nabaviti tudi oprema za IC URSZR, katero bi jo lahko uporabljali tudi na usposabljanjih. Sedaj morajo gasilci pripeljati opremo iz lastnih PGD, če jo hočejo uporabljati na usposabljanju ter vaditi z njo (predvsem vozički za prevoz opreme ter nosila).

Franci ŠINK je pojasnil, da se, opremljanje in financiranje ICZR, vrši s sredstvi požarne takse (širši namen), kjer je potrebno pravočasno predložiti predloge, ko se planira letne potrebe za nabavo opreme ICZR.

 

K točki 4.

Poveljnik GZS (Franci PETEK) je povedal, da GZS podpira delo komisije in je (GZS) pripravljena aktivno sodelovati.

 

 

 

 

 

Glede širitve članstva smo (člani komisije) mnenja, da bi se komisija lahko širila le s člani, ki so neposredno povezani s predori. Komisija bi, po potrebi delovala ločeno za železniške predore ter cestne kot sedaj.

Za cestne predore se predlaga širitev s predstavnikom DRSC, ki pokriva predora Ljubelj ter predor v Škofji Loki – Sten (kontakt - Nevenka ZAKRAJŠEK). K sodelovanju pa bi povabili tudi poveljnike GZ, ki pokrivajo predore kot predorski gasilci (GZ Tržič, GZ Škofja Loka,..).

Za železniške predore pa bi povabili k sodelovanju predstavnika slovenskih železnic, predstavnika URSZR ter predstavnike PGD, ki so v Uredbi določeni kot enote za

posredovanje v železniških predorih. Ker trenutno ne potekajo aktivnosti glede železniških predorov, se počaka do podpisa spremembe Uredbe in se jih nato, v spomladanskem času, povabi k sodelovanju.

 

K točki 5.

Na kratko sem predstavil aktivnost glede prezračevanja v predoru Karavanke. Že na prejšnji seji smo obrazložili delovanje prezračevanja po novem ter zaključke preizkusa prezračevanja. Kot smo gasilci že opozorili se sedaj lahko zgodi, da gre dim, ob požaru v predoru, v del prezračevalnega kanala, ki je, v normalnem obratovanju, namenjen vpihovanju svežega zraka.

Predstavnik DARS g. Volk se je pozanimal pri izvajalcih del ter potrdil omenjeno teorijo. Tudi ob zadimljenosti, zaradi okvare turbine tovornega vozila, se je dim dejansko gibal v omenjeni kanal, ter se kasneje, ob vzpostavitvi normalnega prezračevanja, zopet pojavil v predorski cevi. Na DARS so zato poskrbeli, da gredo vsi operaterji NC (tako slovenski kot avstrijski) na dodatna usposabljanja, glede dela s prezračevalnim sistemom v predoru.

 

K točki 6.

Miran KOROŠAK je predlagal, da se, v letu 2016, organizira strokovna ekskurzija odbora. Do naslednje seje se uskladimo s predlogi (vsi člani komisije mi lahko podajo predloge. Čim prej - po mailu ali telefonu).

Na naslednji seji komisije bom člane seznanil s predlogi.

 

 

Zapisal: predsednik ODBORA

Robert KEJŽAR l.r.

 

 

 

 

                               1 x Miran KOROŠAK – ZSPG – predsednik

                               1 x Franci ŠINK - URSZR

                               1 x Franci PETEK – GZS - Poveljnik